Email doanh nghiệp 1
50,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 20 GB
Địa chỉ email: Không giới hạn
Mã hóa SSL
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Mua ngay
Email doanh nghiệp 2
100,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 50 GB
Địa chỉ email: Không giới hạn
Mã hóa SSL
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Mua ngay
Email doanh nghiệp 3
180,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 100 GB
Địa chỉ email: Không giới hạn
Mã hóa SSL
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Mua ngay
Email doanh nghiệp 4
300,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 200 GB
Địa chỉ email: Không giới hạn
Mã hóa SSL
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Mua ngay
Email doanh nghiệp 5
450,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 400 GB
Địa chỉ email: Không giới hạn
Mã hóa SSL
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Mua ngay
Email doanh nghiệp 6
600,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 800 GB
Địa chỉ email: Không giới hạn
Mã hóa SSL
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Mua ngay
Email doanh nghiệp 7
750,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 2T
Địa chỉ email: Không giới hạn
Mã hóa SSL
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Mua ngay